World Sports Federation Foundation

Pierwszy raz na World Sports Federation Foundation
Rejestracja

Regulamin cyklicznych edycji konkursów SMS ogłaszanych na " World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

 

Poniżej zamieszczamy obowiązujący regulamin dotyczący edycji konkursów sms na World Sports Federation Foundation http://worldsportfoundation.com. Regulamin cyklicznych edycji konkursów SMS ogłaszanych na "World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

Celem przeprowadzania edycji konkursów organizowanych przez fundację World Sports Federation Foundation jest ogólnoświatowy wpływ na poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej osób związanych ze sportem oraz aktywnym trybem życia, a także poszerzanie wiedzy o tematyce sportowej oraz prezentowanie własnych osiągnięć, relacji, wspomnień, połączone z udziałem w edycjach konkursów skierowanych do określonych grup sportowców, miłośników sportów, fanów oraz innych osób związanych, bądź wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do osób związanych z szeroko pojętym sportem oraz rekreacją.

 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Cykliczne konkursy SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Konkursy) będą prowadzone na łamach " World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

§ 2. Organizatorem konkursów cyklicznych jest World Sports Federation Foundation Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ocean Plaza, piso 12, Apdo. 0831-1110, Panamá, Republica de Panamá.

§ 3. Konkursy SMS prowadzone będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Konkursy rozpoczynają się dziesiątego dnia każdego miesiąca i trwają co najmniej trzydzieści dni. Dokładny czas trwania danej edycji Konkursu określony jest w ogłoszeniu o Konkursie. Konkursy cykliczne, edycyjne są przeprowadzane bezterminowo. Dokładny czas trwania danej edycji Konkursu określony jest w ogłoszeniu o Konkursie, w którym ukazuje się informacja o konkursie na stronie fundacji World Sports Federation Foundation, http://worldsportfoundation.com w zakładce: Konkursy.

§ 5. Po każdym ogłoszeniu edycji konkursu na "World Sports Federation Foundation" prezentowane będą nagrody.

§ 6. Nagroda danego rodzaju może być jedna.

§ 7. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 8. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez World Sports Federation Foundation danych osobowych uczestnika konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wydaniem nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 9. Organizator oświadcza, że Konkursy, których dotyczy niniejszy regulamin, nie są grami losowymi ani zakładami wzajemnymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

2. Zasady Konkursów

§ 10. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna lubiąca sport w szerokim rozumieniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Przystępując do każdej edycji Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o danej edycji Konkursu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§12. Aby wziąć udział w dowolnej edycji konkursu w okresie danej edycji konkursu przeprowadzanej na  www.worldsportfoundation.comkonkurs należy wysłać SMS o treści: 10.odpowiedź na pytanie konkursowe pod numer 72480. Koszt wysłania sms 2 zl (2,46 brutto).

Wysłanie sms premium jest zgodne z listą taryf SMS zamieszczoną w § 31.

§ 13. W każdej edycji Konkursu Uczestnicy wygrywają nagrody do wyczerpania puli nagród danej edycji. W każdej edycji będzie zamieszczona informacja o rodzaju, wartości i ilości nagród oraz o tym, jak wygrać wybraną nagrodę.

§ 14. Po przesłaniu SMSa rejestrującego Uczestnicy otrzymują od Organizatora potwierdzenie zwrotnym smsem o udziale w konkursie.

§ 15. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość SMSów z odpowiedziami na pytanie konkursowe. Każda odpowiedź będzie oceniana przez komisję konkursową.

§ 16. Do zwycięzcy danej edycji Konkursu w ciągu 48 godzin od momentu wyłonienia, zostanie wysłany SMS albo zostanie on poinformowany telefonicznie o wygranej oraz o sposobie i terminie jej odbioru. Wybraną nagrodę wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź zostanie oceniona przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora jako najciekawsza i najbardziej oryginalna.

§ 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wygranej, traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

§ 18. Organizator oświadcza, iż nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł, zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Natomiast podatek od nagród przekraczających wartość 760 zł odprowadza 10% od wygranej laureat.

3. Postępowanie reklamacyjne

§ 19. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia wydania nagród. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia reklamacji.

§ 20. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie mailowej na adres podany przez Organizatora worldsportfoundation@gmail.com z dopiskiem " reklamacja". Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji.

§ 21. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data wpływu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym.

§ 22. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przysłaniu SMSa Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu teleinformatycznego stworzonego w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci telefonii komórkowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMSy.

§ 24. W trakcie trwania Konkursu jego uczestnicy mogą otrzymywać SMSem informacje o przebiegu konkursu oraz zachęcające do dalszego udziału.

§ 25. Wszystkie nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wygraniu nagrody. Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody.

§ 26. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania każdego Konkursu, którego dotyczy dany regulamin.

§ 27. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu na stronie internetowej Organizatora www. http://worldsportfoundation.com

§ 28. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego konkursów organizowanych przez " World Sports Federation Foundation" oraz przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 29. Wszelkie spory związane z Konkursami, których dotyczy niniejszy Regulamin rozpoznawane będą przez sąd powszechny.

§ 30. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie.

§ 31. Lista taryf SMS, na których konkurs będzie prowadzony:

72480 (2zł)

Wiadomość na numer 72480

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
71480 (1zł) kodabonus1 70567 kodabonus 72480 (2zł) kodabonus 73480 (3zł) kodabonus 74480 (4zł) kodabonus 75480 (5zł) kodabonus 76480 (6zł) kodabonus 79480 (9zł) kodabonus 91400 (14zł) kodabonus 91900 (19zł) kodabonus 92022 (20zł) kodabonus 92550 (25zł) kodabonus