World Sports Federation Foundation

Pierwszy raz na World Sports Federation Foundation
Rejestracja

Regulamin cyklicznych edycji konkursów SMS ogłaszanych na " World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

 

Poniżej zamieszczamy obowiązujący regulamin dotyczący edycji konkursów sms na World Sports Federation Foundation http://worldsportfoundation.com. Regulamin cyklicznych edycji konkursów SMS ogłaszanych na "World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

Celem przeprowadzania edycji konkursów organizowanych przez fundację World Sports Federation Foundation jest ogólnoświatowy wpływ na poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej osób związanych ze sportem oraz aktywnym trybem życia, a także poszerzanie wiedzy o tematyce sportowej oraz prezentowanie własnych osiągnięć, relacji, wspomnień, połączone z udziałem w edycjach konkursów skierowanych do określonych grup sportowców, miłośników sportów, fanów oraz innych osób związanych, bądź wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do osób związanych z szeroko pojętym sportem oraz rekreacją.

 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Cykliczne konkursy SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Konkursy) będą prowadzone na łamach " World Sports Federation Foundation" http://worldsportfoundation.com

§ 2. Organizatorem konkursów cyklicznych jest World Sports Federation Foundation Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ocean Plaza, piso 12, Apdo. 0831-1110, Panamá, Republica de Panamá.

§ 3. Konkursy SMS prowadzone będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Konkursy rozpoczynają się dziesiątego dnia każdego miesiąca i trwają co najmniej trzydzieści dni. Dokładny czas trwania danej edycji Konkursu określony jest w ogłoszeniu o Konkursie. Konkursy cykliczne, edycyjne są przeprowadzane bezterminowo. Dokładny czas trwania danej edycji Konkursu określony jest w ogłoszeniu o Konkursie, w którym ukazuje się informacja o konkursie na stronie fundacji World Sports Federation Foundation, http://worldsportfoundation.com w zakładce: Konkursy.

§ 5. Po każdym ogłoszeniu edycji konkursu na "World Sports Federation Foundation" prezentowane będą nagrody.

§ 6. Nagroda danego rodzaju może być jedna.

§ 7. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 8. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez World Sports Federation Foundation danych osobowych uczestnika konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wydaniem nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 9. Organizator oświadcza, że Konkursy, których dotyczy niniejszy regulamin, nie są grami losowymi ani zakładami wzajemnymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

2. Zasady Konkursów

§ 10. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna lubiąca sport w szerokim rozumieniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Przystępując do każdej edycji Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o danej edycji Konkursu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§12. Aby wziąć udział w dowolnej edycji konkursu w okresie danej edycji konkursu przeprowadzanej na  www.worldsportfoundation.comkonkurs należy wysłać SMS o treści: 10.odpowiedź na pytanie konkursowe pod numer 72480. Koszt wysłania sms 2 zl (2,46 brutto).

Wysłanie sms premium jest zgodne z listą taryf SMS zamieszczoną w § 31.

§ 13. W każdej edycji Konkursu Uczestnicy wygrywają nagrody do wyczerpania puli nagród danej edycji. W każdej edycji będzie zamieszczona informacja o rodzaju, wartości i ilości nagród oraz o tym, jak wygrać wybraną nagrodę.

§ 14. Po przesłaniu SMSa rejestrującego Uczestnicy otrzymują od Organizatora potwierdzenie zwrotnym smsem o udziale w konkursie.

§ 15. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość SMSów z odpowiedziami na pytanie konkursowe. Każda odpowiedź będzie oceniana przez komisję konkursową.

§ 16. Do zwycięzcy danej edycji Konkursu w ciągu 48 godzin od momentu wyłonienia, zostanie wysłany SMS albo zostanie on poinformowany telefonicznie o wygranej oraz o sposobie i terminie jej odbioru. Wybraną nagrodę wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź zostanie oceniona przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora jako najciekawsza i najbardziej oryginalna.

§ 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wygranej, traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

§ 18. Organizator oświadcza, iż nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł, zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Natomiast podatek od nagród przekraczających wartość 760 zł odprowadza 10% od wygranej laureat.

3. Postępowanie reklamacyjne

§ 19. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia wydania nagród. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia reklamacji.

§ 20. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie mailowej na adres podany przez Organizatora worldsportfoundation@gmail.com z dopiskiem " reklamacja". Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji.

§ 21. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data wpływu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym.

§ 22. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przysłaniu SMSa Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu teleinformatycznego stworzonego w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci telefonii komórkowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMSy.

§ 24. W trakcie trwania Konkursu jego uczestnicy mogą otrzymywać SMSem informacje o przebiegu konkursu oraz zachęcające do dalszego udziału.

§ 25. Wszystkie nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wygraniu nagrody. Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody.

§ 26. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania każdego Konkursu, którego dotyczy dany regulamin.

§ 27. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu na stronie internetowej Organizatora www. http://worldsportfoundation.com

§ 28. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego konkursów organizowanych przez " World Sports Federation Foundation" oraz przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 29. Wszelkie spory związane z Konkursami, których dotyczy niniejszy Regulamin rozpoznawane będą przez sąd powszechny.

§ 30. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie.

§ 31. Lista taryf SMS, na których konkurs będzie prowadzony:

72480 (2zł)

Wiadomość na numer 72480